Aydınlatma Metni

#3Dbizimisimiz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme/Aydınlatma Metni

#3Dbizimisimiz olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. #3Dbizimisimiz olarak, kişisel
verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı kanuna uyumlu olarak yapmaktayız.

Değerli site ziyaretçisi bu kapsamda sizleri 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin
korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, #3Dbizimisimiz’in sizinle ilgili
kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme
sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. #3Dbizimisimiz
tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi
olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu
maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek
kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye
yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun
hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı: #3Dbizimisimiz

E-posta: pazarlamailetisim@3dbizimisimiz.com

İnternet Adresi: https://3dbizimisimiz.com/Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Müşteriye yönelik, müşterilimiz de dahil olmak üzere
internet sitemiz üzerinden gelen şikayet, başvuru, talep ve isteklerin
araştırılması ve yanıtlanması, sorunların tespiti ve çözümlenmesi, müşteri veya
müşteri aday memnuniyetinin sağlanması, internet sitesinin güvenliğinin
sağlanması, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi, tüm ticari
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, şirket ticari politika ve kurallarının
gerçekleştirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, danışmanlık faaliyetleri, ile
Vergi Müdürlükleri, Ticaret Odaları ile Meslek Odaları ve ilgili diğer
mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen
kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya
da elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda
toplanmaktadır.

Site ziyaretçisine yönelik olarak kişisel veriler,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişi (veri sahibi) tarafından
alenileştirilen kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteriye yönelik işlenen veriler ise aşağıdaki
kategorilerde yer alan kişisel verilerdir.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Dijital Kayıtlar

Erişim Log ve Kayıtları

IP Log ve Kayıtları

Dışarıdan Gelen Erişim Log ve Kayıtları

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin
bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı
olarak bulunmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve
ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri sahibinden ve üçüncü
taraflardan alınmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep
edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan
ilgili makamlara aktarılabilir.

İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların
giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili
kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, veri sahibi ile veri sorumlusu
arasında imzalanan sözleşme gereksinimleri gereği ve sunulan hizmetin tam,
doğru, zamanında yapılabilmesi sözleşme imzalanan yurt için-yurt dışı firmalar,
sektör birlikleri ve #3Dbizimisimiz şirketi iştirakleri ve taşeronları ile
mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dâhilinde ve 6698 sayılı yasanın
8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili
kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir
şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda
yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması
ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli
özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz
için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin
kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine
karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır.
Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları
kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın,
şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan
saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin
eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması
durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi
kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda
işlenebilecektir.

İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
islenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması.

İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından
alenileştirilmiş̧ olması.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin
ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel
nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda
öngörülmesi.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı
haklara sahiptir.

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için
başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren
metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak
#3Dbizimisimiz’e gönderebilirsiniz.

pazarlamailetisim@3dbizimisimiz.com adresine ıslak
imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak
iletebilirsiniz.

Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış talep formunu
15261-62352-49611 numaralı elektronik tebligat adresine iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde
sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme
yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek
yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre
aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İşbu metin https://3dbizimisimiz.com/kvk/ adresinde
yayımlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

KVK Talep formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Uzman Teknik Destek

#3Dbizimisimiz uzman ekibi her ihtiyacınız olduğunda yanınızdadır.